Steal A Taxi (7)

Steal A Taxi (7)

Steal A Taxi FOTO: Peter „Beppo“ Szymanski