Steal A Taxi (9)

Steal A Taxi (9)

Steal A Taxi FOTO: Peter „Beppo“ Szymanski