Steal A Taxi (8)

Steal A Taxi (8)

Steal A Taxi FOTO: Peter „Beppo“ Szymanski