Steal A Taxi (6)

Steal A Taxi (6)

Steal A Taxi FOTO: Peter „Beppo“ Szymanski