Steal A Taxi (5)

Steal A Taxi (5)

Steal A Taxi FOTO: Peter „Beppo“ Szymanski