Steal A Taxi (3)

Steal A Taxi (3)

Steal A Taxi FOTO: Peter „Beppo“ Szymanski