Steal A Taxi (2)

Steal A Taxi (2)

Steal A Taxi FOTO: Peter „Beppo“ Szymanski