Steal A Taxi (1)

Steal A Taxi (1)

Steal A Taxi FOTO: Peter „Beppo“ Szymanski