Skinny Lister (12)

Skinny Lister (12)

Skinny Lister FOTO: Peter „Beppo“ Szymanski