Skinny Lister (11)

Skinny Lister (11)

Skinny Lister FOTO: Peter „Beppo“ Szymanski