Skinny Lister (10)

Skinny Lister (10)

Skinny Lister FOTO: Peter „Beppo“ Szymanski