Skinny Lister (9)

Skinny Lister (9)

Skinny Lister FOTO: Peter „Beppo“ Szymanski