Skinny Lister (8)

Skinny Lister (8)

Skinny Lister FOTO: Peter „Beppo“ Szymanski