Skinny Lister (7)

Skinny Lister (7)

Skinny Lister FOTO: Peter „Beppo“ Szymanski