Skinny Lister (6)

Skinny Lister (6)

Skinny Lister FOTO: Peter „Beppo“ Szymanski