Skinny Lister (5)

Skinny Lister (5)

Skinny Lister FOTO: Peter „Beppo“ Szymanski