Skinny Lister (4)

Skinny Lister (4)

Skinny Lister FOTO: Peter „Beppo“ Szymanski