Skinny Lister (3)

Skinny Lister (3)

Skinny Lister FOTO: Peter „Beppo“ Szymanski