Skinny Lister (2)

Skinny Lister (2)

Skinny Lister FOTO: Peter „Beppo“ Szymanski