Skinny Lister (1)

Skinny Lister (1)

Skinny Lister FOTO: Peter „Beppo“ Szymanski