Radio Havanna (8)

Radio Havanna (8)

Radio Havanna FOTO: Peter „Beppo“ Szymanski