Radio Havanna (7)

Radio Havanna (7)

Radio Havanna FOTO: Peter „Beppo“ Szymanski