Radio Havanna (6)

Radio Havanna (6)

Radio Havanna FOTO: Peter „Beppo“ Szymanski