Radio Havanna (4)

Radio Havanna (4)

Radio Havanna FOTO: Peter „Beppo“ Szymanski