Radio Havanna (3)

Radio Havanna (3)

Radio Havanna FOTO: Peter „Beppo“ Szymanski