Radio Havanna (2)

Radio Havanna (2)

Radio Havanna FOTO: Peter „Beppo“ Szymanski